​FAQ - Svar på de mest almindelige spørgsmål

Økologisk kvæg, der holder øje med et tog, der kører forbi Grantoftegaard i Ballerup.

Hvorfor er biogasanlægget placeret ved Værebro?

Målet med at give plads til et biogasanlæg i Egedal Kommune er at øge andelen af energiproduktion fra vedvarende energikilder i kommunen og reducere den samlede CO2-belastning. Derudover har staten et ønske om at fremme landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Området ved Værebro er udpeget som følge af en ”lokaliseringsanalyse”, som Egedal Kommune har lavet sammen med en række nabokommuner og Erhvervsstyrelsens Biogassekretariat. Der er flere årsager til, at netop det område er udvalgt:

  • der er ca. 500 meter til de nærmeste samlede boligbebyggelser
  • ​arealet ligger godt i forhold til områder med beskyttelseshensyn som grønne kiler, værdifulde landskaber, kulturmiljøer og fredninger
  • ​trafikken til anlægget kan foregå ad de store veje, og der kommer til- og afkørsel til den nye Frederikssundsmotorvej næsten direkte fra biogasanlægget
  • ​biogassen kan opgraderes til bionaturgas-kvalitet og sendes på naturgasnettet, som ligger tæt på.

Biogasanlægget bliver desuden nabo til Ølstykke Renseanlæg, som vi arbejder på at få et godt samarbejde med på flere områder.​

Hvor stor en miljø- og klimagevinst giver biogasanlægget?

Vi forventer at producere op til 330.000 tons biogødning årligt, heraf størstedelen til økologisk landbrugsjord. Da der er mangel på biogødning til økologi i lokalområdet, forventer vi at bidrage til, at flere lokale landmænd vil omlægge til økologisk drift, som blandt andet beskytter vores grundvand og øger biodiversiteten. Et biogasanlæg sikrer også, at næringsstoffer og kulstof fra byerne bliver returneret til landbrugsjorden i lokalområdet.

Biogassen fra anlægget vil blive opgraderet til naturgas, og vi forventer at producere op til 22.000.000 m3 bionaturgas om året. Det kan erstatte diesel eller andre fossile brændstoffer og derfor mindsker det klimapåvirkningen. Den årlige producerede mængde gas svarer til, at en lastbil kan køre 2.600 gange rundt om Jorden eller 418.000 gange fra København til Vejle.

Biogasanlægget mindsker CO2-udledningen fra landbruget og bidrager til, at Egedal Kommune når sine klimamål.

Her kan du læse mere om de miljø- og klimagevinster, som biogasanlægget giver.

Hvordan fungerer et biogasanlæg?

Her kan du se, hvordan et biogasanlæg fungerer.

​Hvordan kommer biogasanlægget til at se ud?

Biogasanlægget vil bestå af en række tanke, der ligner gylletanke, nogle bygninger og haller, en skorsten med biofilter og nogle arealer til at sortere og opbevare f.eks. haveaffald fra private og dybstrøelse fra landbruget. Derudover vil der være undervisningslokaler til skoler.

Anlæggets konkrete udseende er endnu ikke besluttet, for det vil vi gerne i dialog med naboerne om. Men vi arbejder sammen med arkitekt og landskabsarkitekt om valg af overflader og om at få anlægget til at se pænt ud på den meget kuperede grund.

Her kan du se, hvordan et biogasanlæg fungerer.

Lugter biogasanlægget?

Ældre biogasanlæg kan godt lugte en del, men i dag findes der heldigvis rigtig gode teknologier til at holde lugten inde på anlægget. Det allervigtigste er den daglige rengøring. Lugtende biomasser bliver opbevaret indendørs i haller og anlægget tætnes og har undertryk, så lugten holdes inde i anlægget. Når lastbiler skal ind i anlægget, så sørger undertrykket for, at der kun slipper meget lidt lugt ud, mens porten er åben. Inde på selve anlægget bruger man enzymer til at nedbryde lugten, og biler og maskiner bliver løbende vasket. Luften fra anlægget bliver renset i et biofilter, inden den ledes ud. Anlæggets miljøgodkendelse vil stille krav til driften af biogasanlægget.

En god kontakt til naboerne er også vigtig. Hvis der kommer lugt fra anlægget, kan naboerne reagere, så driften kan justeres. Er der behov for en reparation eller andet, hvor der vil komme lugt, kan man gøre det, når vindretningen er bedst eller på aftalte tidspunkter.

Gylle, som udbringes i lokalområdet, lugter mindre, når det har været igennem biogasanlægget. 

Vil biogasanlægget udlede vand til Værebro Å?

Der skal tilføres vand til processen i biogasanlægget. Derfor forventer vi at opsamle regnvand fra grunden og tilføre det til biogasanlægget. Vi arbejder også på at få lov til at modtage noget af det vand, som Ølstykke Renseanlæg i dag udleder til åen. Samlet set vil der derfor blive udledt mindre vand til Værebro Å i forhold til, hvad der bliver i dag. 

Hvordan bliver trafikken til og fra biogasanlægget?

Trafikken til anlægget kan foregå ad de store veje, og der kommer til- og afkørsel til den nye Frederikssundsmotorvej næsten direkte fra biogasanlægget. Trafikbelastningen er en af de ting, der skal undersøges grundigt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af anlægget. 

Kan man få rundvisning og lære om biogasanlægget og om dets betydning for forbedring af miljø og klima?

Vi vil løbende holde rundvisninger og åbent hus for naboer og andre interesserede. Vi vil også etablere undervisningslokaliteter, så de lokale skoler har mulighed for at besøge os og lære om madaffald, biogas og økologisk landbrug. Her kan du læse mere om de miljø- og klimagevinster, som biogasanlægget giver.

Gasfabio A/S – Hvissingevej 100 – DK 2600 Glostrup – Tlf. +45 72 14 33 00 – E-mail: info@gasfabio.dk – CVR: 36461349​